Jesteś tu: Home / Rozdział I / Rozdział II

ROZDZIAŁ  II

CELE  STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIALANIA 

§ 5 

 1. Stowarzyszenie działa na rzecz:
  a) rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej
  b) promocji zdrowia psychicznego i fizycznego
  c) aktywizacji zawodowej i tworzenia nowych miejsc pracy, w tym dla młodzieży i osób niepełnosprawnych
  d) pośrednictwa i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych bezrobociem
  e) wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych
  f) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i bezrobotnych
  g) prowadzenie kursów i szkoleń m. in. z zakresu nowych technologii, rehabilitacji  i  psychoedukacji
  h) wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin
  i)  integracji społecznej
  j)  rozwoju działalności oświatowej i kulturalnej
  k) przeciwdziałania uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia i form aktywnego spędzania czasu
  l)  przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom społecznym
  ł)  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  m) pomocy i wspierania ofiarom wypadków
  n) wspieranie inicjatyw gospodarczych i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
  o) aktywizacja rozwoju ośrodków wiejskich
  p) propagowanie różnych form uczestnictwa młodych w kształceniu społeczeństwa obywatelskiego
  r) ochrony środowiska. 

 § 6 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  a) podejmowanie inicjatyw oraz współpracę z właściwymi organami i instytucjami administracji rządowej i samorządowej
  b) tworzenie i prowadzenie ośrodków psychoedukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych (m.in. warsztat terapii zajęciowej, świetlica socjoterapeutyczna, świetlica opiekuńczo-wychowawcza)
  c) organizowanie szkoleń, kursów, imprez, koncertów, obozów, seminariów,  zjazdów, konferencji, wystaw, akcji informacyjnych, działalność wydawniczą
  d) gromadzenie funduszy (w tym prowadzenie działalności gospodarczej) niezbędnych do realizacji powyższych celów
  e) edukację i doskonalenie członków i pracowników Stowarzyszenia służące realizacji celów Stowarzyszenia
  f) prowadzenie placówek o charakterze oświatowym (m.in. przedszkole, szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna)
  g) prowadzenie placówek z zakresu pomocy społeczne (m.in. środowiskowy dom samopomocy, ośrodek wsparcia)
  h) współpracę z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w kraju i zagranicą
  i) propagowanie idei wolontariatu 

§ 7  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie następującej działalności pożytku publicznego, zgodnie z klasyfikacją kodów wg PKD:

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

 • produkcja ozdóbek i pamiątek z papieru
 • pkt 1 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

18.12.Z Pozostałe drukowanie

 • drukowanie broszur, plakatów, innych reklam, papieru listowego, papieru z nagłówkiem i innych podobnych artykułów drukowanych przy użyciu kserokopiarek, drukarek komputerowych
 • pkt 2 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • wprowadzanie danych: skład, fotoskład, ręczne wprowadzanie danych, przygotowanie danych w formie elektronicznej
 • przygotowanie plików z danymi na użytek różnych mediów (nośnik papierowy, CD-ROM, Internet)
 • pkt 3 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi 

 • oprawianie i obróbka wykańczająca książek, broszur, magazynów, czasopism, katalogów itp. poprzez składanie, łamanie, zszywanie, sklejanie, przycinanie, tłoczenie złoceń, bindowanie oprawą spiralną i oprawianie dokumentów grzbietami tworzyw sztucznych,
 • oprawianie i wykańczanie zadrukowanego papieru lub tektury poprzez składanie, tłoczenie, wiercenie, perforowanie, dziurkowanie, wytłaczanie, sklejanie, laminowanie
 • pkt 4 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie 

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • reprodukcję z egzemplarza wzorcowego CD, DVD, taśm z muzyką lub innym zapisem dźwiękowym
 • pkt 5 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • produkcja świec i podobnych artykułów
 • pkt 6 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

 • wydawanie fotografii, rycin i pocztówek, kartek z życzeniami
 • pkt 7 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

74.20.Z Działalność fotograficzna

 • usługi fotograficzne w zakresie:
  • fotografii portretowej, zdjęć z uroczystości ślubnych itp.,
  • fotografii komercyjnej, fotografii obiektów w ruchu, nagrywanie wideokaset z wydarzeń takich jak: śluby, spotkania
 • pkt 8 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie
pkt 8 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

 • działalność w zakresie pozyskiwania ofert pracy
 • pkt 9 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

 • działalność związaną z kierowaniem pracowników do pracodawcy na określony czas, w celu zastępstwa lub uzupełnienia jego personelu
 • pkt 10 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

 • ogólne sprzątanie wnętrz
 • pkt 11 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

81.2 Sprzątanie obiektów

 • sprzątanie wewnątrz budynków wszelkich typów
 • sprzątanie na zewnątrz budynków, zamiatanie ulic i usuwanie śniegu i lodu
 • pkt 12 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

 • działalności związane z ogólnym, niespecjalistycznym sprzątaniem budynków wszelkich typów, takich jak: biura, domy i mieszkania, fabryki, sklepy, instytucje, pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe
 • pkt 13 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

pielęgnację i utrzymanie: 

 • parków i ogrodów:
  • przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych
  • przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.)
  • na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.)
  • przy budynkach przemysłowych i handlowych
 • zieleni:
  • budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.), terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe) 

pkt 14 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • organizację, promocję i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając zarządzanie i dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce
 • pkt 15 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

82.92.Z Działalność związana z pakowaniem

 • działalność związaną z pakowaniem wykonywaną na zlecenie, pakowanie żywności
 • pakowanie przedmiotów stałych (w folię termokurczliwą, owijanie folią itp.)
 • pakowanie wyrobów farmaceutycznych
 • etykietowanie, stemplowanie i nadrukowywanie, - pakowanie paczek i prezentów
 • pkt 16 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

85.10.Z Wychowanie przedszkolne

 • wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki
 • pkt 17 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

85.20.Z Szkoły podstawowe

 • edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, przyroda, plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. Warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do zewnętrznego sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej,
 • edukację w szkołach artystycznych niedających uprawnień zawodowych (I stopnia) realizujące pierwszy etap kształcenia artystycznego, którego ukończenie nie daje zawodu.
 • pkt 18 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

85.31.A Gimnazja

 • obowiązkową edukację w trzyletnich gimnazjach. Warunkiem formalnym przyjęcia do gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej. Natomiast warunkiem koniecznym ukończenia gimnazjum jest przystąpienie do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego w klasie trzeciej
 • pkt 19 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 • kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych
 • pkt 20 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki
 • pkt 21 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • kursy szybkiego czytania
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym
 • pkt 22 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • pkt 23 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

 • indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.
 • pkt 24 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii
 • działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów
 • pkt 25 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób  niepełnosprawnych

 • działalność poradni, schronisk i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:
 • odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach
 • dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych
 • działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie; w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie
 • pkt 26 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

 • pozostałą opiekę dzienną nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne.
 • pkt 27 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie

93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 • obejmuje ona organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe, włączając festyny i inne imprezy rekreacyjne.
 • pkt 28 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną  odpłatnie i nieodpłatnie