Jesteś tu: Home / Rozdział I

STATUT STOWARZYSZENIA OPUS

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie OPUS zwane dalej Stowarzyszeniem.
  2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
  3. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Jarocinie.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm. / oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz. 873 /. 

§ 3 

  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
  3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
  5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom. 

§ 4 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.