Jesteś tu: Home / Pracownie / Pracownia Aktywizacji Zawodowej i Społecznej

Pracownia Aktywizacji Zawodowej i Społecznej

 

 

 • Realizacja indywidualnych programów terapeutycznych.
 • Przygotowanie uczestnika do samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie.
 • Zwiększanie zaradności życiowej.
 • Ćwiczenie wykorzystania indywidualnego potencjału uczestnika, poprzez pozytywne wzmacnianie oraz wyławianie predyspozycji do rozwijania poszczególnych umiejętności.
 • Ćwiczenie umiejętności autoprezentacji.
 • Poznanie lokalnego rynku pracy. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi, pozwalająca na rozpoczęcie praktyk zawodowych.
 • Poznanie procedur umożliwiających podjęcie pracy.
 • Branie udziału w wolontariacie umożliwiający zdobycie doświadczenia zawodowego.
 • Udział w szkoleniach pozwalający na poszerzenie umiejętności zawodowych.
 • Korzystanie z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
 • Kształtowanie właściwego stosunku do pracy.
 • Obniżanie napięcia i lęku wynikającego z funkcjonowania w społeczeństwie.
 • Nauka poprawnych wypowiedzi z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.
 • Podtrzymanie umiejętności zdobytych podczas wcześniejszej edukacji.
 • Niwelowanie zaburzeń rozwoju interakcji społecznych, komunikacji społecznej, zaburzeń rozwoju wyobraźni i rozumienia sytuacji społecznych.
 • Kształtowanie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
 • Przygotowanie do pełnienia ról społecznych.
 • Trening umiejętności organizacyjnych i społecznych konieczny do skutecznego pełnienia funkcji społecznych.
 • Nauka logicznego myślenia, tworzenia prawidłowych relacji wśród uczestników, rozpoznawania swoich emocji, radzenia sobie z nowymi sytuacjami społecznymi, kształtowania umiejętności percepcji.
 • Nauka pisania podstawowych pism urzędowych, w tym CV i podania o pracę. Symulacje rozmów kwalifikacyjnych.
 • Doskonalenie realizacji stawianych obowiązków.
 • Wspomaganie innych pracowni warsztatu terapii w wykonywaniu rękodzieła.

 

Wartość terapeutyczna

 

 • Stosowanie komunikacji wspierającej, integracji sensorycznej.
 • Ocenienie własnych preferencji i oczekiwań zawodowych.
 • Poznanie praw i obowiązków pracowniczych.
 • Pobudzenie motywacji do szerzenia pożądanych zachowań.
 • Opanowanie podstawowych działań matematycznych, pisowni liter i cyfr.
 • Rozbudzanie aktywności społecznej poprzez wyjścia do różnych instytucji, zakładów pracy.
 • Zapoznanie się z aktywnymi formami poszukiwania pracy.
 • Uświadamianie sobie własnych ograniczeń w repertuarze zachowań społecznych.
 • Metoda małych kroków i stopniowania trudności.
 • Powtarzalność, dająca poczucie bezpieczeństwa i ułatwiająca rozwój uczestnika, prowadząc do efektywnej socjalizacji.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego funkcjonowania w grupie. oraz szeroko pojęta
 • Opanowanie umiejętności posługiwania się zegarem, odczytywaniem minut i godzin.
 • Uształtowanie umiejętności nawiązywania dialogu i prowadzenia rozmów, aktywnego słuchania.
 • Uczestniczenie w praktykach zewnętrznych, organizowanych w firmach na terenie miasta i praktykach „wewnętrznych”, które umożliwią uczestnikowi sprawdzenie się w roli pracownika – prowadzenie drobnych prac gospodarczych oraz utrzymania zieleni na terenie ośrodka.
 • Wypracowanie czynności samoobsługowych oraz modelowanie nawyków prozdrowotnych.
 • Umiejętność odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne, wyrabianie właściwych postaw i zachowań w trudnych sytuacjach.
 • Nabycie niezbędnej wiedzy do samodzielnego życia.
 • Opanowanie umiejętności współdziałania, wzajemnej pomocy oraz poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie.